Méénsken binne méénsken

Skriiₑnd tróch Kenho

Òf méénken fan natuure  goo òf min binne, ies ‘r soent uus oentstaaₑn fuule diskoesje west. Iek tienk sem dòt ‘r gin spraake ies òf méénsken só òf só binne. Méénsken binne mar méénsken en kenne ‘t goêₑde en ek ‘t minne dwaaₑn. ‘t Eenige dòt klaar ies, ies dòt efter ‘t dwaaₑn òf leeten altied ‘n rééden ies. De rééden ies faik héél maklik mei ‘n méénsklik aigpunt tó ferstaaₑn. M’n ken ‘r altied fan uutgaaₑn dòt èₐlke aksje oeₑn ‘n méénskliken behoofte tó fòldwaaₑn beseekt. De fraig ies allónnig hó ‘t de behoofte tófréédesteld wòd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s