Tróchsichtigheit mekket friiₑnden

Skriiₑnd tróch Kenho

‘t Keróónefierus het soent sien uutbraak ien eend déésiember òòrónd jiir ien Sjienaa ‘t libben fan fuule méénsken nómd. Fanòò eend mâât het de Fereenige Staaten meer keróónepesjieënten heend as Sjienaa en tòt en mei 14 april 2020 ies ‘t oeₑntal pesjieënten jitte oeₑn ‘t tónimmen. Dòt ‘t libben fan èₐlkeneen nó tróch ‘t keróónefierus bedriige ies, ies ‘t allónnig mar natuuₐlik dòt méénsken nâât só ‘n goêₑden òpstelling tjiₐn Sjienaa hewwe. Fiianden tó hewwen fan só fuule lenden ies sieker nâât goo. Derom ies ‘t belangriek óm hèₐlp tó jòòₑn  en ek sien eegen ferantwòdlikheit ien ‘e hééle kriesis tó nimmen. ‘r Ies nó al spraike fan róchtsaiken fan de FS tjiₐn Sjienaa. As ‘t nó fiiₐder géét, ken ‘t ‘n graaₑt prebléém fòòr Sjienaa wòdde òp ‘n ienternaasjenaal nievóó.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s