‘t Oeₑnséékere mekket angst

Skriiₑnd tróch Kenho

Het mekket uus bang? As wie tienke oeₑn hórrerfilms, soêₑden wie tienke dòt bloo en geweld uus bang meikje. Mar ‘t ies ek só dòt as wie tó fuule sókke films kiekje, wòdde wie wend en nâât meer bang. Eegenlik ies ‘t oenséékere en ‘t nieje dòt uus bang mekket. Biefòòrbééld èₐlkenee wet dòt mei de tjiₐnwòddige téknólógie méénsken òp ‘e dei sterwe sòl. Mekket ‘t uus bang? Jaa, dòt ken uus bang meikje as wie oeₑn de gefòlgen tienke as uus wichtigeneen sterwt. Mar een dei letter òf só ies de angst ‘r nâât meer. Het uus langdoerig bang mekket, ies dòchz it gefoel dòt wie nâât wette het fòòr uus stéét. ‘t Oeₑséékere gefoel ken ‘n graaₑt psiekólógisk drúk fòòr uus wòdde.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s