‘m Béézig tó hââlden ies belangriek

Skriiₑnd tróch Kenho

Ien ‘t libben mút ‘r ‘n doeₑl wèèze. Òòₐs géét ‘t puur óm ‘t oerlibjen en dòt ies nâât so ienteressant. M’n seit ek, “libje nâât fòòr ‘t wörk, mar wörkje fòòr ‘t libben. En het ‘t ‘t libben? ‘t Libben betéékent dòt m’n dòt fiende mút dòt ‘m belangriek ies en dòt ‘m jiirenlang béézig hââlde ken. Éₐlkeneen ies mei ‘m sèm béézig en gineen ken ‘n óór hoendet presént oeₑndacht jòòₑn. Derom ken m’n nâât altied nei de erkenning fan óóren òp seek wèèze. Òf better uutdrúkt mút m’n ‘m mei ‘m sem en sien work paaije. As ‘t só ies, ken m’n altied tróchgaaₑn en ‘m dermei paaije.

One comment

  1. I am confused by your translator button on the right side of your blog as I am unable to convert your blogs to my English tongue.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s