Alles begónt mei ‘t getal een

Skiiₑnd tróch Kenho

‘t Getal Een ies, tienk iek, ‘t belangriekste getal. ‘t Ies de oorsprong fan alles. Dermei sis iek nâât dòt ‘t nuttig ies. Néé. Iek mèèn allónnig dòt alles ‘rmei begónt en ‘r ‘n òòleiding fan ies. Dòt tienk iek, ómdòt méénsken diengen begriepe begónnend mei ‘t gehéél. Wie fraigje uus òò het ‘n dieng uus brienge ken fòòrdòt wie uus ien de detajls ferdèèpje. As ‘n dieng goo funksjeneeret, kómt de fraig bie uus nâât óm ‘t tó oenderseekjen. Faiks wòd ‘t oenderseeke allónnig as ‘r het misginzen ies. Den begónne wie ‘t dieng uut e-nem krieje óm de minne déélen tó fienden. Hiir kómt ‘t getal fan twaa, trèè, fèᵤer en so nei fòòren. Fan ‘t gehéél sèène wie nó sien déélen en dernei kómme jin  jitte grättere getallen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s