De èₐste keer dòt ‘t double under mie slagge ies

Skriiₑnd tróch Kenho

Òp 20 april 2020 ies ‘t mie fòòr ‘t èₐst slagge óm ‘t double under (doebel oender) tó dwaaₑn. Dòt betiiₐt dòt iek ‘t touwtjen twaa roendjes óm mie henne ien een keer meikje ken.  Dòt hef iek al faiker beseeke mar ‘t ies allónnig òp ‘e dei dòt ‘t mie slagge ies. Eegenlik hef iek ‘roeₑn nâât tòòt, doebel oender tó dwaaₑn. Faiks het ‘t mei mien oenderbewustwèèzen tó meikjen. Mien winsk ies ‘r altied. Iek hef ‘t mar nâât fewaaₑte dòt ‘t mie slagje sòl. ‘t Mòòie ‘roeₑn ies, dòt ‘r jitte fuule meer tó ferbetterjen ies. Nemmelik ken iek nó mar ‘t doebel oender een keer dwaaₑn. Ik wòl beseekje, t twaa of meerdere keer tó dwaaₑn. Iek tienk dòt mei meer oefening ‘t mie slagje sòl!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s