Oenwettenheid ken tòt fuule prebéémen leide

Skriiₑnd tróch Kenho

Oenwettenheid betiiₐt nâât allónnig dòt m’n aaₑnze oer nâât wet. ‘t Het fuule meer mei de òpstelling tó meikjen dòt m’n nâât leere wòl. ‘t Ies ‘n tienkwiise die ‘t die ‘roeₑn hinderet óm meer tó wetten. En het ies ‘t prebléém óm nâât leere tó wòllen? M’n wòd dermei tófréédem mei het ‘r nó ies. As ‘r ‘m ‘n nieje setoewaasje fòòrdweit, ken ie ‘r dus nâât òp ‘n passende meniir òp réageere. Kennis sem ies nâât alles, want diengen kenne jem feróórje. ‘t Wichtigste ies dòt m’n leere wòl, ómdòt sem as diengen feróóre binne, m’n ‘m jitte altied oeₑn ‘e nieje setoewaasje oeₑpasse ken.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s