Èₐlk prebléém het ‘n passende òplóssing

Skriiₑnd tróch Kenho

‘n Prebléém behoowt ‘n òplóssing die ‘t ‘t krekt òplósse ken. ‘t Wòdjen ‘krekt’ ies héél belangriek hiir. Sóms wòlle wie ‘n likje prebléém mei ‘n héél ienwikkelde òplóssing òplósse, allónnig ómdòt dòt ‘r goo uutsócht. ‘n Fòòrbééld ies dòt een hoenger het. Eegenlik ken ie alles iete en ie het gin fòòrkar het ‘t ieten oeₑngéét. ‘n eenfââldige òplóssing ies ‘m braa en wetter tó jòòₑn. Mar ‘n ienwikkelde òplóssing ies nei ‘n óór lâând tó flèèn óm ‘n dier ieten tó kaipjen en so. Doe festéést fast het iek mèèn. Sieker ken ‘t wèèze dòt ‘t ieten fan ‘n óór lâând lékkerder ies. Mar as ‘t óm ‘t prebléém géét óm een minder hoengerig tó meikjen, ies de siempele òplóssing genóg, nemmelik ‘m het wetter en braa tó jòòₑn. As ‘t nóódig ies, kenne wie sieker het ienwikkelds dwaaₑn. Mar só ies gin ferplichting.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s