Hèₐssenskrabje

Skriiₑnd tróch Kenho

Hèₐssenskrabje ies ‘n mòòi wòd, tienkt mie. ‘t Drúkt ‘t begrip bééldend uut óm aaₑnze mei graaₑte moeite oer nei tó tienken. As iek ‘t wòd heer, kómt ‘t bééld bie mie fòòr fan ‘n man die ‘t sien hââd skrabbet ómdòt hie ‘n slim prebléém òplósse mút. En hie het gewóón gin iedéé hó ‘t ie ‘t dwaaₑn sòl.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s