Kinnis fan al it grien

Schreeuwn troch Dyami Millarson

Omdat de Germanen yn ‘e netieuwr leven, kenden jà ôle planten yn har omgeving. Jà hiene wis har wizen om derafter tò kommen aft in plant giftich wie af net. Eerst iense feursichtich wat op ‘e hieuwd fan ‘e haun dwaan, dernooi op ‘e lippen en as latste heel feursichtich in lytj bytke op ‘e tang. Gúech dat sonder problemen, dan wisten jà dat it feilich wie. Netieuwrlik kúe min aik in giftigen plany ynsatte om wier in medisyn fan tò metjen af in teuverdrank. Gif het de kracht om tò genezen mar aik om tò deuden.

Eerder wisten de Germanen dus hò ‘t jà mooi al dat grien fan har omgeving omgain mosten. Al deze plantenkinnis is felôren gongen. It is net maklik om dit wier wierom tò krejen, maar it is fansem net eeuwnmuchlik. Wy motte wier lere hò ‘t wy ús sem redde kinne yn ‘e netieuwr. Wy hewwe net eeuwen fan aude geweunten en gebrúkken mair om ús tò hilpen. Wy motte it wiel opnee útfyne; it motte ússalm salmstaunich wier oonlere hò ‘t wy planten brúkke kinne feur ôlerlei dúelooinen.

Wy motte wier lere hò ‘t wy de netieuwr benutte kinne en hò ‘t wy yn gairhong mooi de netieuwr livje kinne. Byfeurbeeld, wat kinne wy dwaan mooi gôs? Wy kinne it net salm yte, maar wy kinne it wal dreuge en dan wedt it heu, dat gúed is feur de jairen om latter op tò yten. Hennep = kleding. Paddestoelen = welke kun je eten en welke niet? Brandnetel = thee.

Zij zullen wel hun eigen problemen gehad hebben. Waarschijnlijk sociale problemen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s