Fraigen stelle ien ‘t Kantonéésk

Skriiₐnd tróch Ken Ho

Voorbeeld 1

Sin: Léih sihk yéh. (Doe ietst het.)
Fraig: Léih sihkm`hsihk yéh? (Ietst-toe het?)

‘t Wörkwòd sihk (iete) wòdt wúrhelle ien ‘n fraig. De fòlgorde fan ‘e sin feróóre nâât.

Voorbeeld 2

Sin: Kéuih tiumóuh. (Hie/jo doenset.)
Fraig: Kéuih tium’htiu móuh? (Doenset hie/jo?)

Tiumóuh (doensje) bestéét uut ‘t wörkwòd tiu (sprienge) en ‘t nemmewòd móuh (doens). Allónnig ‘t wörkwòd mút wurhelle wodde.

De wúrhelling gebúúdt tróch oeₑn ‘t wörkwòd sien tjiₐnoerstelde tó te foêₑgjen. Mei ‘n uutsoendering wòdt ‘t tjₐnoerstelde fan alle wörkwòdden mekke mei it oentkennende partiekel m’h.

Wáan (spielje) wòdt m’hwáán (nâât spielje)
Fan (sleepe) wòdt m’hfan (nâât sleepe)
Dá (slaan) wòdt m’hdá (nâât slaan)

De uutsoendering is yáuh (hewwe). Sien tjiₐnoerstelde ies móuh (nâât hewwe). M’hyáuh bestéét nâât.

Voorbeeld 3

Sin: Kéuihdeih yáuh chín (Jèè hewwe jiₐld.)
Fraig: Kéuihdeih yáuhmóuh chín? (Hewwe jèè jiₐld?)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s