Di kraletün

Shrewwen fon Dyami Millarson

Me man fader ging ik delling eter di gemüsetün; wi wen dir eter gunge, am grenkrâm tü halin.

Wir di gemüsetün es, dir es ok nagh en kraletün. Do krale wardet likk es’t gemüse ferkupt.

Do krale sen gell, ruad un witt. Ik finn tho krale bestig smokk.

2 comments

Comments are closed.