Haiku – Libje yn ‘t eagenblik

Schruauwen trog Ken Ho

Olles om uus hinne is sonders op syn eigen wize. En de Japonners wit ho se et libben yn ‘t eagenblik te pakken krie. Dut do se mei in gedichtfoam di “Haiku” hyt.

Un Haiku is un gedichtsfoam mei trea linjen. Wichtig is dot elk gedicht de regel fan 5-7-5 folgje mot. Dot wol seze, dot de easte linje 5 lettergryp ha mot, de twadde 7 in de lêste 5. Et steet dernei de schruwers fri om him trog syn eigen forbeeldingskrêft ynspirearje te litten. Faak geet it om ienfôdige dingen di mei uus libben te maitsjen ha. So wodt er schruauwen oer de fjouwer jiergetiden (lente, simmer, hist in winter) in ik greate feesten (lykas et nijierfeest).

De útdrokking fon et gefoel op ‘t momint steet sintraal yn Haiku-gedichten. In dut mot gebêre mei dy waarnimming di schruwers sels maitsje. In foarbeeld is as folget:-

Oarsponklike Haiku yn ‘t Japons

Fetaling yn ‘t Aasters

furu ike ya
kawazu tobikomu
mizu no oto
Un ôde fiiver

Un kikker springt eryn.

Et lûd fon wetter

Hirút sjo wi, dot un Haiku tige ienfôdig is yn syn foam in ynhôd. Wichtig is de leizers roemte te jaan om etselde te sjean as de schruwer. Derom hoeft de schruwer net útdroklik gefoelswêden te bruken (lykas bli, treurig of soksowot), in nog kon et gefoel sodwaande oerdroegen worre.

Mei Haku komme wi tichterbi uus natuer.

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s