Hylper-Eilauner hilpwerkwezzenfergelyking

Schreeuwn troch Dyami Millarson

De hilpwerkwezzen yn it Hylpers binne:

Wèèze, wazze.

Wòdde, wezze.

Hebbe, hewwe, hewwe.

Mútte, motte.

Gaa()n, gain.

Meije, meie.

Kenne, kinne.

Wòlle, wille.

Hoowe, húeve.

Dwaaₑn, dwaan.

Leete, liete.

Bluuwe, blieuwe, blieuwe.

Sòlle, sille.

Sitte, sitte.

Staaₑn, stain.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s