Is et Aasters un dialekt?

Schruauwen trog Dyami Millarson

Wot de iene broer de oare net jugt, dot jugt de strôn. Ol soaë ginien di ien fon ‘e broedertaaltsys fon et Aasters sprekt et wolle dot et Aasters un folweardige taal is, don kon de wrôd dot nog wol tojaan. Et geet er net om of iderien fynt dot et Aasters gin dialekt is, mar et geet er om wot et Aasters noe beteikenet yn deuze wrôd. Wodt et gebruukt os folweardige taal of net? Dot is de fraag di er noe ollinne mar nog to dogt. Noe sil de buter jilde, dot seiden jo froeger.

De wierhyd, der geet et noe helendol om. Ginien kon om et mins fon ‘e wierhyd hinne. De wierhyd komt toch wol nei boppe in ginien hôdt et tsjin. Et ôde sprekwêd seit: Ol sille de schirre kraën et útbringe, útkomme dogt et. Dot et Aasters fonôds werklik os folweardige taal op Schyljelôn bruukt wodt, dot is un foldongen feit in gin febeling. Geet et om ‘e wierhyd, don soaë et net so wêze dot ik er yn ‘e nacht fon wakker leze soaë. For mi is et ien toetmem in net mear. Ik ha toch niks te feliezen mei de útkomst in derom stea ik er epen for. De strôn feriket net, mar feroemet wol.

Dot Aasters ollinne mar un dialekt is, dut doogt net. Aasters hat bi nacht in onti un grette beteikenis hôn for Schyljelôners har libben. Jo wolle et self meschyn net tojaan, mar dot feronderet et net. Aasters is fon libbensbelang for ‘e wrôd syn fescheidenhyd. Et Aasters ha un kamp hôn for syn erkenning in et sil ik yn ‘e tokomst net maklik worre, mar wot sil dot? Ik wit et klear, wi motte gin kamp jaan. De wrôd mot et Aasters oannimne so os et is. Afrikaans wodt ik gin Hollôns dialekt noemd, schoan et nog so op et Hollôns lyket. Et Aasters un dialekt noemen, dot is net yn kouster.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s