Hylpers-Eilauners: bywezzen

Schreeuwn troch Dyami Millarson

Deze bywezzen komme fakentiids feur yn it Hylpers:

Jitte, nach.

Nâât, net.

Wòl, wal.

Dèn, dan.

, .

Wúróm, werom.

, .

Graig, graach.

Wúr, wer.

Der, der.

Hir, hier

Sloekfuul, tòmúk.

Sieker, wis, wis.

Miskien, faiks, meschien, licht.

Altied, altieten, altyd.

Allegaa, ôlegerre.

Sóms, somtiids.

Faik, faak.

Ééwen, even.

Joo, fandei.

, ne.

Jester, jyster.

Erjester, erjyster.

Jester erjester, de dei feur erjyster.

Tuus, tús.

‘s, reis, es, iense.

Mòòn, meurn.

Tòch, tach

Sódwaaₑnde, sòdwaande

Héél, slim, tiege, heel, slim, tiige.

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s