Werom ik un jier felyn yn Hongkong wae bi Ken Ho

Schruauwen trog Dyami Millarson

Yn 2017 wae ik bi Ken Ho yn Hongkong. Der ha ik de groon leid for un ni avontuur om taalsjys te learen, behôden en ondersykjen. Ditiids ha ik forol fon ‘e Aziatyse seden en gewoantes proeget, in sodwaande wae et myn easte kear om kennis te maitsjen mei de hele oare wrôd di er yn Aazje is.

Ik woaë yn 2017 ik goed leare ho ik der oerlibje moast tussen minsen mei hele oare seden in gewoantes in wêden, in derom besteedde ik myn tiid meastol oan deilikse dingen so as iten in wetter keapje, heiligdommen besjean, in rinne trog de sted.

Yn Hongkong komen wi te witten dot er mear taaltsjys binne as min tinke soaë. Net ollinne is er et Kantonees yn Hongkong, mar ik binne er oare Chinese taaltsjys der. Min mot gewoan op un plak wêze om oprucht goed sjean te konnen wot der geande is.

Ik ha fol lead yn Hongkong oer Aziatyse minsen, so as har seden en gewoantes, hofol talen jo sprekke, in ho har iten in drinken smakket, in ho ik mi oanpasse in gedrêge mot om yn ‘e sted (oer)libje te konnen. De wrôd is roeg, wae him net redt is sloeg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s