Wúróm mekken méénsken dèè òffes?

Skriiₐnd tróch Dyami Millarson

Twaa doezend jier wúróm mekken méénsken ien Nóóₐd-Úúroopaa oeral òffes oeₑn Góóden en óóre géésten jin ‘t as Alwen besiiₐnd wòdde kenne. Wúróm deegen méénsken dòt? Wúróm sèèn wie dit gedrag wúróm ien ‘e geskiedenis? ‘t Ies gedrag dòt nâât maklik tó feklaaₑren ies. ‘t Ies héél kompleks gedrag dòt sèèn leet dòt wie tó meikjen hewwe mei ienteliegente wéézens, nemmentlik uus fòòrèₐldes. Sódwaaₑnde ies ‘t ‘n belangrieke fraig óm tó be-òntwòdjen; wúróm mekken méénsken dèè òffes?

Òfferjen ies ‘n méénsklik gedrag. Allónig de méénsk het dit gedrag sèèn lòt. ‘t Òfferjen hééₐt bie de méénskenwrââld en nâât bie de dierenwrââld. Dit ies belangriek óm tó betieken en immen mút hir goo bie stòl staaₑn. Òfferjen leet sèèn dòt de méénsk haiger stéét ien ‘e oentwikkeling fan ‘t tienken as óóre wéézens. ‘t Méénskdom het oer ‘t algeméén ‘n haiger besef.

‘t Òffergedrag fan ‘e méénsken ien ‘t nóóₐden fan Úúroopaa hie tó meikje mei ‘n wrââldbééld dòt de méénsken èèₐder hee-jen. Dit ies ‘n oeₑnnaame die ‘t wie dwaaₑn mútte oeₑn ‘e hâând fan het wie wette oer uus fòòrèₐldes: Jèè koeₑden sem tienke.

De rééden dòt-se òffes bròòten wééₐd dòt ‘r ien jerre aigen ‘n febâând wééₐd twiske alle saiken jin ‘t jèè soogen en alle saiken jin ‘t jèè deegen. M’n soog de wrââld as ‘n iiwige wikselwörking fan aksjes jin ‘t altieten hennegaaₑne en wúrómkomme. De ââlde poolietee-isten leeuwden òprócht dòt jerre aksjes ienfloeₑd hee-jen òp ‘e wrââld en deróm bròòten jèè òffes.

Só tòòten-se jerre een gelók en dót fan óóren tó be-ienfloeₑden. Sódwaaₑnde wééₐ dòt ‘n hóóp jòòₑnd wrââldbééld fan aksje der ‘t òfferjen de belangriekste aksje fan wééₐd. Fòòr ‘e méénsken wörke dit goo. Jèè woêₑden en koeₑden jerre libben ien eene henden nimme; de méénsk koo het dwaaₑn! Hie koo sien een libben bestig meikje en dòt fan óóren! Polietee-isten weeren méénsken fan aksje, se leeuwden ien gewòòn dwaaₑn, dòt-se alles wòl oeₑn koeₑden, dòt-se mei òffes briengen de wrââld wòl feróórje koeₑden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s