Hó mút immen begónne mei gedichten skruuwen ien stòʷeriem?

Skriiₐnd tróch Dyami Millarson

Mei ‘t ien stòʷeriem dichte leeren mút m’n lik begónne. Stepjen fòòr stepjen mút dit opboud wòdde. ‘t Ken wòl óóₐs, mar ‘t ies better óm lik tó begónnen. Iek soêₑd sizze dòt de ééₐste stòʷeriemgedichten mar een reegel wèèze mútte. Só ken men leere óm fòsjes tó skrieʷen ien stouweriem. Mei stòʷeriemgedichten fan een reegel kómt m’n ‘r wòl. Iek tienk dòt immen stouweriem echt al goo oender ‘e knibbels het as ‘r tòòlef hoendet òf doezend reegels skriiₐnd het ien stòʷeriem. ‘t Géét óm fuule oefening.

‘r Wòd ek niks fòòr niks seid ien ‘t Hòllâânsk: Oefening baart kunst. Alles ken lééₐd wòdde mei genóg oefening. Só ies ‘t mar krekt mei dichten ien stouweriem. Iek wòl ek goo skruuʷe leere ien stòʷeriem en deróm tienk iek dòt iek mar mien eenen ree òpfolgje mút: Iek gaaₑn tòòlef hoendet lòsse dichtréégels skrieuwe ien stouweriem. Dit ies ‘n héélen heis, mar ‘t sòl mie helpe óm ‘n wörkliken stòʷeriemdichter tó wòdden. Iek hef dòt altieten al woêₑd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s