Wat düm sooit iip Halunder

Skrewwen fan Dyami Millarson

Liid’n sooi fel algemeene Soaken in uure Sproaken. Oaber düm sooit liiwer ni iip Halunder, wat al oawer ‘t Lun ween hat. Wat ’em iip Halunder sooit, es wichti fer deät Lewwen en bewiist tulikkemens, dat düm deät Lun krekt kan. Freer fin en Halunder siin Lewwen loang ni fel tu fel oawer ‘t Lun en de See wus, omdat ‘er natürli fan ‘t Lun en de See lewwe mos.

Halunder es menner algemeen as Diitsk. Alles, wat düm sooit iip Halunder, komt mediááns it deät Hart. Deät djeft keen Ufstand twesk de Naiihait en de Sproak. Halunder en deät Lun strid ni medarker, oaber dja du medarker de Hun, fereenige djam en würke toop. Deät djeft en Bintnens fan de Sproak uun ‘t Lun en deät djeft en Bintnens fan ‘t Lun uun de Sproak. Dearom is deät Halunder tu bewundern.

Wi skel fashool uun ‘t Halunder, omdat deät ferbint es med deät Lun. De Freed twesk Natuur en Sproak es, wat is ferwunnert. Düm kan teenk, dat deät Strid twesk Natuur en Sproak djeft, oaber deä’s ni so. Deät es de riine Woorhait, dat deät blooat Liuw djeft twesk Natuur en Sproak. Deät Lun en Halunder Sproak sen as Man en Wüf. Dearom mut wi is nä iinsat, om de Man tu helpen, siin Wüf fer de Dooat tu wooren. Wi mut Halunder lear en uun uurn lear.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s