Oefening ientensiever meikje

Skriiₑnd tróch Kenho

Oefening mút nâât desòlde blieuwe. Óm ‘t beste rieseltaat tó kriejen ies ‘t better om feskillende oefeningen tó dwaaₑn. Mar m’n mút ‘ròp ek achtje nâât tó fuule ferieaasjes tó hewwen. Want óóₐs blieuwt m’n fan ‘e eene oefening nei de óóre feróórje en ken ‘r niks uut helje. Iek hef prebeere langer touw tó doensjen. Èₐder deeg iek twientig menuuten. En nó dwaaₑn iek trietig menuuten. Faiks hef iek nâât genóg oefend en hef tó fuule rest nómd. Deróm bin iek fan plan, de oefening ‘n lik ientensiever tó meikjen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s