Suudkerééaa kriejt fuule nieje sieke gefallen ien kòtte tiid

Skriiₑnd tróch Kenho

Ho ‘t had ‘t keróónefierus ‘m fesprieje ken, leet suudkerééaa ien ‘t niejs sèèn. Tòt en mei 23 febrewaaris 2020 kent ‘t lâând al oer 600 pesjieënten fan ‘t fierus. Dòt het oenfewaaₑts had bad. ‘t ies mar ‘n wieke liin dòt ‘r jitte gin gefal wééₐd. Óórsprong ies ‘n 61 jiirige frou die ‘t lid ies fan ‘n Kriestlike gemèènskap. Ek al hee jo kóóₑts, wéégere jo óm fòòr ‘t keróónefierus test tó wòdden. Mei de siekte het jo fèᵤer keer de serke beseeke. ‘t Gefolg ies graaₑt! De èₐste dei het ‘t oeₑntal pesjieënten óm 100 tónómd. Dernei geeng ‘t oeₑntal èₐlke dei tóminsten óm 100 nei bóppe. Al gaauw ies Suudkerééaa ‘t lâând buuten Sjienaa mei it graaₑtste oeₑntal pesjieënten. Ienkelden binne selfs nei Iesreéél ginzen. Óm it fespriejen fan ‘t fierus tó keeren, het de regeering fan Iesreéél beseek uut Suudkerééaa febèₐdden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s