Hèₐlpe ies ek ‘n kunst

Skriiₑnd tróch Kenho

Óóren tó hèₐlpen ies goo. Mar hó ‘tstoe ‘m hèₐlpt, ies héél belangriek. Stel dòt ‘r een ies die ‘t drugs misbroekt. Hie sócht ‘r min uut en lieket as sòₑêd ‘r daagaaₑn sòl. ‘t Ies duudlik dòt hie hèₐlp behoowt. Mar het fòòr hèₐlp? M’n ken seeker ‘n jitte meer drugs jòòₑn die ‘t ‘m dermei ‘n paar uuren goo feele soₑêden. Mar dernei sòl ie ‘m wer min feele, ómdòt ie gewóón òòhanklik wòdden ies fan drugs ies. De juste meniir óm ‘m tó hèₐlpen ies dus óm ‘t misbroeken fan drugs tó oentleeren.

Ien dit fòòrbééld soₑêd gineen, leeuw iek, de man jitte meer drúgs tó jòòₑn óm ‘m tó hèₐlpen. Mar ien ‘t livven binne ‘r wòl gefallen jin ‘t ‘t slim meikje óm ‘t juste besluut tó nimmen. Soms tienke wie dòt wie krekt een hèₐlpe, mar ien wörklikheid hewwe wie dus ‘t prebléém mar ferskuuwt. As ‘t prebléém nâât meer ferstópt wòdde ken, kómt ‘t uuteendlik tòt ‘n graaₑte ramp. ‘t Ies derom belangriek óm de kèn fan ‘t prebléém tó wúrkennen óm een tó hèₐlpen. Goêₑde fòòrnimmens mútte ek òp een goêₑde meniir uutfiiₐd wòdde.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s