De kúnstwienkel óógenblik ien Leeuwet

Skriiand tròch Ken Ho

Kúnst hééat bie de méénsken, en méénsken kenne nâât soender kúnst wèèze. ‘n Groeep fan acht méénsken hewwe dertròch ‘n wienkel ópsót wúr ‘t jéé riegelmatig nieje kúnstwörken tentóóanstelle. ‘t heet de óógenblik wienkel.

Òp 22 septimber 2018 kòòmen wie óp beseek. Déé wééad ‘r al ‘n ekspoosiesje gaaende. Fan ‘n wiif dòt uus útlis joog, fe-nòòmen wie dòt ‘t óp ‘e dei oer “skóftjes geeng. Nei ‘n graaetensdééls Nederlâândstaligen publiek lei jó út dòt m’n ‘m hiir ‘s ééwen útreste koo. En mei alle biesoendere kúnstwörken jin ‘t iek soog, ies ‘t jin kúnstenaaren fan ‘e wienkel heelendal lókt.

Buuten ‘e wienkel feelde iek mie al oeenlókt tròch ‘n standbééld fan ‘n doeensjenden likjen barg. Mei mòòie klaaen deeg ‘t as woêad ‘t uus welkóm tó heeten. ‘n Stepjen de wienkel ien lòt mie ‘n graaete ferskeidenheid oeen oenderwerpen sèèn. Ópmörklik wééaden de róchthookige bóóaden mei mòòie òò-béélding fan lâândskip en de natuuar. En jéé wééaden bedoeeld óm kòpjes téé en sóks tó hââlden. En it wééad wòl ‘n goeede tófoêeging fóór èalkeneen die’t ‘m oentspanne wòl.

Dernei soogen wie ek ‘n gaarstelling fan ien tootaal nèugen footoos, jin ‘t te-gaare ‘n femielje òò-béélde. De Fééar en mem, de sóónen en dòòtes, möike en ómke en sèm bònsbòn. Allegaar soogen jéé er restig út.

Wie hewwe ek mei ‘n wiif fan ‘e wienkel praate, jó ‘t uus oer jerre sèm fe-tòlde. Mei jerre femielje ferhuuze jó nei ‘n òòar gebied fan Frieslâând, en ‘t faal jerre òp hò’t ‘t Friesk der òòars uutspretsen ies. Jó fe-tòlde ek dòt jó èader òp skoeele wörke hee. Jó see dòt studinten froeger gin Friesk òp skoeele praatje mòòcht, mar tjianwòddig wééad ‘t wòl tóstinzen.

Ientressant wééad dòt de kúnstwörken ien ‘e wienkel éalke trèè moeenen fe-òòare wââden, só lei jó uus út. ‘t teema “skóftjes” doeere tòt en mei  18 oktoober 2018, en dernei sil er ‘n òòar teema kómme. Dòt wòl iek graig sèèn!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s