Wie as dóósint Skieₐmoentsaiges bie Speaking Dates

Skriiand tròch Ken Ho

‘t Ies ‘n biesoendere belibbenis óm oeen ‘t eevenemint Speaking Date déél tó nimmen. Dòt mekket déél út fan ‘e Euroopééske dei fan taaelen, die’t éalk jiir òp 26 septimber plakfiendt. Só wòdt de dei feststeld mei ‘t sin óm fe-skeidene taaelen ien Euroopaa tó fieren. Oer ‘e hele Euroopaa hanne wòdde sókke eeveneminten órgaaniséére. En ien Leeuwet ies d’r ek een, wúr ‘t iek en Dyami as dóósinten Skieemoentsaigers tèènje.

Sèm fiend iek ‘t ‘n graaete fóórútgang òm ‘t Skieemoentsaigers as ‘n fólwòddigen taael òp tó nimmen ien ‘e taaelenoeenbòd. Jin gesprekken mei de oeenwèèzigen deegen wòl blieken dòt méénsken jer sèm nâât bewúst binne dòt d’r ‘n taael spretsen wòdt òp ‘t waddeneilâând Skieemoentsaich, leet staaen oft jéé de taael as sóódaanich wúrkenne soêen. D’r ies jitte fuule tó dwaaen óm de tjianwòddige stand fan kennis òp peil tó hââlden. Mei de speaking dates mekken wie ‘n begòn, en der sòl fuule meer barre.

Fan fe-skeidene méénsken kriege iek fe-skeidene rééaaksjes. De heelen dei wââd iendééld ien twaa sessies. Aftermiddes kòòmen stúdinten oeen en iiands wééad ‘t eevenimint eepen fóór èalkeneen. Jin stúdinten wééaden nâât só éntoeesjaast as wie hóópje mòòcht hewwe. Éalken stúdint hee mar ómtrint 5 menuuten óm kennis tó meikjen mei een taael, en den móósten jéé itsòlde dwaaen mei twaa òf trèè taaelen. Fuule sòògen d’r wúrrig út déé’t jéé bie uus oeanskuuwden.

Ientressant ies ‘t dòt stúdinten jin’t kennis oer ‘t standertfriesk hewwe, faik nâât só éntoeesjaast binne fóór ‘t Skieemoentsaigers. Dòt fiend iek spietig. Mei alle studinten/beseekers droogen wie ‘n tekst fóór die’t wie ien ‘t fóór skriiand hee-en. ‘t Géét oer uus belibbenis óm ‘t Skieemoentsaigers oender de knibbel kriege tó hewwen fóóardòt wie úteendlik ‘t eilâând fóór ‘t èèaste keer beseeken òp 22 augustus 2018. Ien ‘t tekst broekten wie eenfââldige wòdden, sódòt méénsken ‘t reede koo-en. ‘n Stúdint die’t tuus ‘t Friesk praate, het faiker de júst Frieske geliekbetiaddende wòdden broekt óm de tekst tó oersòtten, mar hie wééad ek minder bereid óm wòdden ien ‘t skieemoentsaigers uut tó sprekken. ‘n Òòaren stúdintn die’t allónnig Nederlâânds koo, prebeere wòl de tekst hadòp tó lèèzen. Soms mekket de kennis oer ‘n ferwanten taael ‘t min óm ‘n òòaren taael as fólwòddig tó wúrkennen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s