Likjiₐld wikselje

Skriiₑnd tróch Kenho
Likjiₐld wééₐd froeger fuule broekt. Better seid, wééₐd het nó as likjiₐd siiₐnd wòd heelendal gin likjiₐld. ‘t Wééₐd gewóón jiₐld dòt die ieten kaipje koo. Mar tjiₐnwòddig ken m’n ‘t allónnig as wikseljiₐd broeke, só as fòòr ‘t busfefiir. Mei it broeken fan elektróónisk jiₐld hoowt ‘t gewóón nâât likjiₐld d’rbie tó hewwen.
Só hef iek al it likjiₐld tuus nei in wikselbus bròòt die ‘t de regering oeral fòòr in lik tiid blieuwe leet. Dizze wieke blieuwt de bus ien uus wiek. Nei ómrekkenjen ies ‘t allegaar só ‘n 90 HKD wòddig.

 

Jilₐdwikselbus.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s