De bòòdskiptèènst fan Goegel

Skriiₑnd tróch Kenho

Só niejs hef iek oentdetsen dòt Goegel ‘n bòòdskiptèènst oeₑnbèèdt. Dermei kest nóótefekaasje krieje fan ‘t leste niejs. Neidòst-toe ‘n wòd oeₑnjoust, seeket Goegel oeral òp ‘t loft niejs dòt desòlde nemme het. ‘t Géét jitte fiₐdder as ‘t seekjen, ómdòt ‘t die ‘n nóótefekaasje stiire sòl mei alle seekrieseltaaten. De tèènst heet “Google Alerts”. Doe kest fuule óóre saiken sette neist ‘t seekòpdracht, só as wenneer ‘t de nóótefekaasje nei die stiiₐd wòdde sòl, ien hókker taal, niejs fan hókker regieón en so fiₐdder.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s